ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 7 martie 2009

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

EMITENT:      GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009

Data intrarii in vigoare:

12 Martie 2009

    Având în vedere necesitatea adoptãrii unor mãsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice şi luând în considerare faptul cã neadoptarea unor astfel de mãsuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravã în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementãrii unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse în Programul operaţional regional, POS Transporturi şi POS Mediu,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
La articolul 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2005  privind înfiinţarea Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 111/2006 , litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„f) de iniţiere, organizare şi susţinere, prin personalul propriu, a cursurilor de perfecţionare şi instruire a personalului autoritãţilor şi instituţiilor publice care aplicã dispoziţiile legale referitoare la achiziţiile publice.”
ART. II
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 8, partea introductivã a literei b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevãzute la lit. a), cu personalitate juridicã, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fãrã caracter comercial sau industrial şi care se aflã cel puţin în una dintre urmãtoarele situaţii:”.
2. Dupã articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmãtorul cuprins:
„Art. 12^1. – (1) Prezenta ordonanţã de urgenţã nu se aplicã pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã de cãtre structuri ale autoritãţilor contractante care funcţioneazã pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului, estimatã potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din cap. II, este egalã sau mai micã decât pragurile valorice prevãzute la art. 124.
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã care intrã sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi a cãror valoare estimatã este mai mare decât cea prevãzutã la art. 19 trebuie sã se asigure aplicarea principiilor generale prevãzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local şi respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentând cerinţe minime în acest sens.”
3. La articolul 14 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
„d) aplicãrii unei proceduri specifice prevãzute de legislaţia comunitarã, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorialã.”
4. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 19. – Autoritatea contractantã are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrãri, în mãsura în care valoarea achiziţiei, estimatã conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depãşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrãri. Achiziţia se realizeazã pe bazã de document justificativ, care în acest caz se considerã a fi contract de achiziţie publicã, iar obligaţia respectãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã se limiteazã numai la prevederile art. 204 alin. (2).”
5. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 40. – (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de cãtre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilã din motive tehnice, autoritatea contractantã are obligaţia de a pune la dispoziţia oricãrui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, dupã caz, cãruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.
(3) În cazul prevãzut la alin. (2), autoritatea contractantã are obligaţia de asigura obţinerea gratuitã a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridicã direct de la sediul autoritãţii contractante sau de la altã adresã indicatã de acesta. În cazul în care documentaţia este transmisã prin poştã, autoritatea contractantã are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor sã beneficieze de aceastã facilitate o platã care nu trebuie sã depãşeascã însã costul aferent transmiterii documentaţiei respective.”
6. La articolul 58, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 58. – (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anualã cumulatã, fãrã TVA, estimatã ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 20.000 euro, autoritatea contractantã are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publicã disponibil pe internet, la o adresã dedicatã, precum şi pe pagina proprie de internet.”
7. La articolul 76, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 76. – (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai micã decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limitã de depunere a ofertelor.”
8. Articolul 84 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 84. – Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai micã decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limitã de depunere a candidaturilor.”
9. La articolul 85, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(4) Numãrul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevãzut la alin. (3), trebuie sã fie suficient pentru a asigura o concurenţã realã şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5.”
10. La articolul 86 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsã numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.”
11. La articolul 89, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(6) În cazul în care, din motive de urgenţã, nu pot fi respectate numãrul de zile prevãzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicãrii prevederilor alin. (4), autoritatea contractantã are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.”
12. La articolul 90, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 90. – (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai micã decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile înainte de data-limitã de depunere a ofertelor.”
13. La articolul 90, alineatul (4) se abrogã.
14. Articolul 99 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 99. – Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai micã decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limitã de depunere a candidaturilor.”
15. La articolul 101, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(3) Numãrul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevãzut la alin. (2), trebuie sã fie suficient pentru a asigura o concurenţã realã şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.”
16. La articolul 102 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.”
17. Articolul 114 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 114. – Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai micã decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limitã de depunere a candidaturilor.”
18. La articolul 116, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(4) Numãrul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevãzut la alin. (3), trebuie sã fie suficient pentru a asigura o concurenţã realã şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.”
19. La articolul 117 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.”
20. La articolul 121, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(2) Autoritatea contractantã deruleazã negocieri pânã la identificarea şi stabilirea ofertei câştigãtoare, având în vedere prevederile art. 200.”
21. La articolul 121, alineatele (3) şi (4) se abrogã.
22. Articolul 124 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 124. – Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimatã, fãrã TVA, a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai micã decât echivalentul în lei al urmãtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
c) pentru contractul de lucrãri: 750.000 euro.”
23. La articolul 178, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 178. – (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevãzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantã considerã cã se justificã impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie sã le îndeplineascã pentru a fi consideraţi calificaţi, atunci aceste cerinţe trebuie sã fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul anunţului de participare.”
24. Articolul 179 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 179. – Autoritatea contractantã are obligaţia de a respecta principiul proporţionalitãţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, iar aceste criterii trebuie sã aibã o legãturã concretã cu obiectul contractului care urmeazã a fi atribuit. În acest sens, nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probeazã îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie sã se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia.”
25. La articolul 186, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstreazã situaţia economicã şi financiarã invocând şi susţinerea acordatã, în conformitate cu prevederile alin. (1), de cãtre o altã persoanã, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiazã, de regulã, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formã autenticã, prin care aceasta confirmã faptul cã va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigurã susţinerea financiarã nu trebuie sã se afle în situaţia care determinã excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.”
26. Articolul 200 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 200. – (1) În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantã are obligaţia de a stabili oferta câştigãtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.
(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantã poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.
(3) Motivele temeinice se prezintã într-o notã justificativã, aprobatã de ordonatorul de credite al autoritãţii contractante, şi este parte a dosarului achiziţiei publice.”
27. Articolul 205 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
„Art. 205. – (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru numai dupã împlinirea termenelor de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii, în cazul în care valoarea estimatã, conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publicã/acordului-cadru, este mai mare decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2);
b) 6 zile de la data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii, în cazul în care valoarea estimatã, conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publicã/acordului-cadru, este egalã sau mai micã decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2).
(2) Contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru încheiat înainte de împlinirea termenelor prevãzute la alin. (1) este lovit de nulitate.
(3) Autoritatea contractantã nu are obligaţia de a respecta termenele prevãzute la alin. (1) în urmãtoarele cazuri:
a) atunci când prezenta ordonanţã de urgenţã nu prevede obligativitatea publicãrii unui anunţ sau a unei invitaţii de participare;
b) atunci când contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru urmeazã sã fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedurã de atribuire şi nu existã alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire;
c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizãrii unui sistem dinamic de achiziţie.
(4) Prevederile prezentului articol se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul organizãrii unui concurs de soluţii, precum şi în cazul atribuirii contractelor prevãzute la cap. VII.”
28. La articolul 206, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 206. – (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publicã sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, dupã caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioarã a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la emiterea acestora, înãuntrul termenului prevãzut la art. 200.”
29. La articolul 206, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
„(1^1) În sensul prevederilor alin. (1), se considerã operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantã nu l-a informat încã despre decizii care îi vizeazã direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cãrui candidaturã/ofertã nu a fost încã respinsã definitiv de autoritatea contractantã. O respingere este consideratã definitivã dacã a fost comunicatã operatorului economic în cauzã şi fie a fost consideratã legalã de cãtre Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de cãtre instanţa sesizatã în legãturã cu acest aspect, fie nu a fãcut ori nu mai poate face obiectul unei cãi de atac.”
30. La articolul 207 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„d) fiecãrui operator economic dintre cei prevãzuţi la lit. a)-c), data-limitã pânã la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1).”
31. La articolul 209 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„a) autoritatea contractantã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a);”.
32. Articolul 210 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 210. – Autoritatea contractantã are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data anulãrii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înãuntrul termenului prevãzut la art. 200.”
33. Articolul 210^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 210^1. – Cu excepţia negocierii fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulãrii.”
34. Articolul 255 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 255. – (1) Orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritãţii contractante, prin încãlcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritãţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţionalã sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoanã vãtãmatã se înţelege orice operator economic implicat în procedura de atribuire, care:
a) are un interes legitim în legãturã cu respectiva procedurã de atribuire; şi
b) a suferit, suferã sau riscã sã sufere un prejudiciu ca o consecinţã a unui act al autoritãţii contractante, de naturã sã producã efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionãrii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
(3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritãţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altã operaţiune administrativã care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumitã operaţiune, în legãturã cu sau în cadrul procedurii de atribuire.”
35. La articolul 256, alineatele (1) şi (1^1) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
„Art. 256. – (1) În vederea soluţionãrii contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţionalã, partea care se considerã vãtãmatã are dreptul sã se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 şi 270-271.
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contestaţiile referitoare la procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrãri aferente infrastructurii de transport de interes naţional se formuleazã şi se judecã în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu derogãrile prevãzute la alin. (1^2)-(1^4). Prin derogare de la prevederile Legii nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, termenele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se reduc la 5 zile. Prevederile art. 287^8 alin. (1) sunt aplicabile.”
36. Articolul 256^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 256^1. – (1) Înainte de a se adresa instanţei competente, persoana vãtãmatã notificã autoritatea contractantã cu privire la pretinsa încãlcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecãtoreascã competentã. Dispoziţiile art. 205 şi 256^2 rãmân aplicabile.
(2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupã primirea notificãrii, autoritatea contractantã poate adopta orice mãsuri pe care le considerã necesare pentru remedierea pretinsei încãlcãri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.
(3) Mãsurile adoptate potrivit alin. (2) se comunicã în termen de o zi lucrãtoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantã, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire.
(4) Persoana vãtãmatã care, primind comunicarea prevãzutã la alin. (2), considerã cã mãsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încãlcãri va transmite autoritãţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în justiţie sau, dupã caz, de renunţare la judecarea acţiunii.
(5) Lipsa notificãrii prevãzute la alin. (1) nu împiedicã introducerea cererii în faţa instanţei judecãtoreşti competente.
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplicã în mod corespunzãtor în cazul prevãzut la art. 256 alin. (1).”
37. Dupã articolul 256^1 se introduce un nou articol, articolul 256^2, cu urmãtorul cuprins:
„Art. 256^2. – (1) Persoana vãtãmatã poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, dupã caz, instanţa judecãtoreascã competentã în vederea anulãrii actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:
a) 10 zile de la data luãrii la cunoştinţã, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, despre un act al autoritãţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeazã sã fie atribuit, estimatã conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile de la data luãrii la cunoştinţã, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, de un act al autoritãţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeazã sã fie atribuit, estimatã conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a, este egalã sau mai micã decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2).
(2) În cazul în care cererea prevãzutã la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicatã în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luãrii la cunoştinţã este data publicãrii documentaţiei de atribuire.
(3) Partea nu se poate adresa, pentru soluţionarea aceleiaşi cereri, concomitent Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei judecãtoreşti competente. În caz contrar, se prezumã renunţarea la calea administrativ-jurisdicţionalã, partea având obligaţia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanţa judecãtoreascã competentã.”
38. La articolul 257, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 257. – (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţionalã, funcţioneazã pe lângã Secretariatul General al Guvernului.”
39. La articolul 261, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie sã aibã studii universitare de lungã duratã, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţã de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice.”
40. La articolul 262, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de vedere al salarizãrii personalului contractual al Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.”
41. La articolul 263, alineatele (2)-(6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
„(2) Evaluarea activitãţii Consiliului se efectueazã bilunar de cãtre o comisie.
(3) Comisia prevãzutã la alin. (2) este alcãtuitã din 5 membri, dupã cum urmeazã:
a) un reprezentant al Guvernului, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al comisiei;
b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
d) un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
e) un reprezentant al Consiliului Concurenţei.
(4) În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeşte un raport de evaluare care se înainteazã primului-ministru prin Secretariatul General al Guvernului. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul-ministru poate sã dispunã, prin decizie, eliberarea din funcţie a acelor consilieri de soluţionare a contestaţiilor care au obţinut calificativul nesatisfãcãtor.
(5) Procedura de evaluare a activitãţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia se stabileşte prin ordin al secretarului general al Guvernului şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuatã ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen.”
42. La articolul 270 alineatul (1), literele c^1 şi c^2 se abrogã.
43. La articolul 270 alineatul (1), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„d) obiectul contestaţiei;”.
44. La articolul 271, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
„Art. 271. – (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivã, aceasta se înainteazã atât Consiliului, cât şi autoritãţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevãzute la art. 256^2. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevãzute la art. 270 alin. (1), dacã acestea sunt disponibile.
…………………………………………………..
(4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi ale art. 277 alin. (3) nu sunt aplicabile.”
45. Articolul 272 se abrogã.
46. La articolul 274, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 274. – (1) În vederea soluţionãrii contestaţiei/ contestaţiilor, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 205 alin. (1), punctul sãu de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevãzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritãţii contractante nu împiedicã soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor, în mãsura în care s-a fãcut dovada comunicãrii acesteia/acestora.”
47. La articolul 274, alineatul (3) se abrogã.
48. Articolul 276^1 se abrogã.
49. Denumirea secţiunii a 5-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 5-a
Mãsuri de remediere”
50. Articolul 277 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 277. – (1) Dupã primirea unei contestaţii, autoritatea contractantã are dreptul de a adopta mãsurile de remediere pe care le considerã necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de mãsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrãtoare de la data adoptãrii acestora.
(2) În situaţia în care contestatorul considerã cã mãsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autoritãţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantã nu mai are obligaţia de a comunica punctul sãu de vedere potrivit dispoziţiilor art. 274.
(3) Primirea unei contestaţii de cãtre autoritatea contractantã, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), suspendã de drept procedura de atribuire începând cu data expirãrii termenului prevãzut la art. 205 alin. (1) şi pânã la data expirãrii termenului prevãzut la art. 281 alin. (1), dacã partea interesatã nu a introdus plângere la instanţa judecãtoreascã competentã. Dacã decizia Consiliului a fost atacatã cu plângere, dispoziţiile art. 287^7 şi 287^8 rãmân aplicabile.
(4) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate.
(5) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantã achiziţioneazã produse, servicii sau lucrãri defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie.”
51. La articolul 278, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei mãsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusã la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a cãii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevãzut la art. 281 alin. (1).”
52. La articolul 279, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„(5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor mãsuri de remediere va fi înaintatã, în copie, în acelaşi termen prevãzut la alin. (3), cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea mãsurilor de remediere.”
53. La articolul 280, alineatul (5) se abrogã.
54. La articolul 281, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
„Art. 281. – (1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecãtoreascã prevãzutã la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.
…………………………………………………..
(3) Partea care formuleazã plângerea are obligaţia sã comunice, în termenul prevãzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi pãrţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei pânã la primul termen de judecatã.”
55. Articolul 283 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 283. – (1) Instanţa competentã sã soluţioneze plângerea formulatã împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cãrei razã se aflã sediul autoritãţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces.
(2) Plângerea va fi soluţionatã în complet format din 3 judecãtori.
(3) Plângerea se soluţioneazã potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedurã civilã. Prevederile secţiunii a 9-a se aplicã în mod corespunzãtor.”
56. Articolul 284 se abrogã.
57. La articolul 285, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
„Art. 285. – (1) Instanţa, admiţând plângerea, modificã decizia Consiliului, dispunând, dupã caz:
a) anularea în tot sau în parte a actului autoritãţii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de cãtre autoritatea contractantã;
c) îndeplinirea unei obligaţii de cãtre autoritatea contractantã, inclusiv eliminarea oricãror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legãturã cu procedura de atribuire;
d) orice alte mãsuri necesare remedierii încãlcãrii dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.
(2) Instanţa, sesizatã cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivã şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.
(3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modificã decizia Consiliului şi constatã cã actul autoritãţii contractante a încãlcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de pronunţare, dispoziţiile art. 287^10 lit. b) se aplicã în mod corespunzãtor.”
58. Articolul 286 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 286. – (1) Procesele şi cererile privind actele autoritãţilor contractante, acordarea despãgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilateralã a contractelor de achiziţie publicã se soluţioneazã în primã instanţã de cãtre secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia cãruia se aflã sediul autoritãţii contractante.
(2) Litigiile privind desfãşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluţioneazã de urgenţã şi cu precãdere, potrivit dispoziţiilor art. 720^2-720^7 şi art. 720^9 din Codul de procedurã civilã, care se aplicã în mod corespunzãtor.”
59. Articolul 287 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 287. – (1) Despãgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicitã numai în justiţie, în condiţiile prevederilor art. 256^2 alin. (1) sau prin acţiune separatã.
(2) Despãgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autoritãţii contractante sau ca urmare a nesoluţionãrii în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încãlcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai dupã anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, dupã caz, dupã revocarea actului sau luarea oricãror altor mãsuri de remediere de cãtre autoritatea contractantã.
(3) În cazul în care se solicitã plata de despãgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vãtãmatã trebuie sa facã doar dovada încãlcãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, precum şi a faptului cã ar fi avut o şansã realã de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisã ca urmare a încãlcãrii respective.”
60. Dupã articolul 287 se introduc 18 noi articole, articolele 287^1-287^18, cu urmãtorul cuprins:
„Art. 287^1. – (1) Judecãtorul, de îndatã ce constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege pentru cererea de chemare în judecatã, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor cãtre pârât.
(2) Pârâtul este obligat sã depunã întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecatã.
(3) Întâmpinarea se comunicã de îndatã reclamantului, care este obligat sã depunã rãspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţã de rãspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
(4) Cererea reconvenţionalã se introduce în termenul prevãzut la alin. (2).
Art. 287^2. – (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedurã se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştã electronicã sau prin alte mijloace ce asigurã transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Pãrţile, dacã dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzãtoare în cererea de chemare în judecatã, respectiv în întâmpinare.
(2) Partea cãreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însãrcinatã cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecatã nu va fi citatã în tot cursul judecãrii la acea instanţã, prezumându-se cã ea cunoaşte termenele de judecatã ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânatã.
Art. 287^3. – În termen de o zi lucrãtoare de la primirea citaţiei, autoritatea contractantã are obligaţia de a-i înştiinţa pe ceilalţi participanţi implicaţi în procedura de atribuire despre existenţa unui litigiu privind procedura de atribuire respectivã.
Art. 287^4. – (1) La data depunerii rãspunsului la întâmpinare, judecãtorul fixeazã prin rezoluţie primul termen de judecatã, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrãrii cererii de chemare în judecatã, dispunând citarea pãrţilor.
(2) Termenele de judecatã ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
Art. 287^5. – (1) Lipsa pãrţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacã legea nu dispune altfel.
(2) Dacã la orice termen fixat pentru judecatã se înfãţişeazã numai una dintre pãrţi, instanţa, dupã ce va cerceta toate lucrãrile din dosar şi va asculta susţinerile pãrţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apãrãrile pãrţii care lipseşte.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul în care lipsesc ambele pãrţi, deşi au fost legal citate, dacã cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsã.
Art. 287^6. – Instanţa va putea dispune o singurã datã amânarea judecãrii cauzei numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile pãrţii sau reprezentantului ei.
Art. 287^7. – (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, pânã la soluţionarea fondului cauzei, poate sã dispunã la cererea pãrţii interesate, prin încheiere motivatã datã cu citarea pãrţilor, mãsuri cu caracter provizoriu, cum ar fi:
a) mãsuri de suspendare sau care sã asigure suspendarea procedurii de atribuire, în stadiul în care se aflã;
b) alte mãsuri care sã asigure oprirea implementãrii anumitor decizii a autoritãţii contractante.
(2) Instanţa soluţioneazã cererea de suspendare sau privind o altã mãsurã provizorie, luând în considerare consecinţele probabile ale acestei mãsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea sã nu dispunã mãsurile prevãzute la alin. (1), în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotãrârea de a nu dispune mãsuri provizorii nu trebuie sã prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevãzutã la alin. (1).
(3) Încheierea prevãzutã la alin. (1) poate fi atacatã cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
Art. 287^8. – (1) Indiferent de decizia instanţei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractantã nu are în nicio situaţie dreptul de a încheia contractul înainte de soluţionarea cauzei de cãtre instanţã.
(2) În cazul în care hotãrârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicatã înainte de expirarea termenelor prevãzute la art. 205 din prezenta ordonanţã de urgenţã, autoritatea contractantã are dreptul de a încheia contractul numai dupã împlinirea termenelor respective.
(3) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantã achiziţioneazã produse, servicii sau lucrãri defalcate pe loturi, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat acţiune în justiţie.
Art. 287^9. – Instanţa, admiţând cererea, poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autoritãţii contractante, obligarea la emiterea actului de cãtre autoritatea contractantã, îndeplinirea unei obligaţii de cãtre autoritatea contractantã, inclusiv eliminarea oricãror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legãturã cu procedura de atribuire, precum şi orice alte mãsuri necesare remedierii încãlcãrii dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.
Art. 287^10. – Instanţa poate constata nulitatea contractului în urmãtoarele cazuri:
a) autoritatea contractantã a atribuit contractul fãrã sã respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã;
b) autoritatea contractantã nu a respectat prevederile art. 205 alin. (1) sau ale art. 287^8 alin. (1) şi (2), prin aceasta privând un operator economic interesat de posibilitatea de a se adresa instanţei înainte de încheierea contractului, operatorul economic respectiv având şanse reale de a i se atribui contractul, iar aceste şanse i-au fost compromise ca urmare a unei încãlcãri a prevederilor în materie de achiziţii publice;
c) autoritatea contractantã nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.
Art. 287^11. – (1) În cazul în care contractul de achiziţie publicã a produs efecte juridice sau dacã mãsura prevãzutã la art. 287^10 ar avea efecte negative mai mari decât cele pozitive şi numai dacã existã motive imperative de interes general, instanţa poate dispune:
a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau
b) aplicarea unei amenzi autoritãţii contractante de pânã la 2% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului conform dispoziţiilor de la lit. a).
(2) Interesele economice în legãturã directã cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
Art. 287^12. – (1) Prevederile art. 287^10 lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantã, considerând cã se încadreazã în una dintre situaţiile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare, a procedat dupã cum urmeazã:
a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimã intenţia de a încheia contractul respectiv; şi
b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativã, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale art. 206 alin. (3).
(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesarã în urmãtoarele situaţii:
a) autoritatea contractantã se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimatã a contractului de furnizare ori de servicii care urmeazã sã fie atribuit este egalã sau mai micã decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractantã se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimatã a contractului de furnizare ori de servicii care urmeazã sã fie atribuit este egalã sau mai micã decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
c) valoarea estimatã a contractului de lucrãri care urmeazã sã fie atribuit este egalã sau mai micã decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
Art. 287^13. – Prevederile art. 287^10 lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantã, considerând cã a respectat prevederile art. 150 sau, dupã caz, ale art. 158-160, a procedat dupã cum urmeazã:
a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1)-(2) şi ale art. 207; şi
b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativã, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale art. 206 alin. (3).
Art. 287^14. – (1) Constatarea nulitãţii contractului în condiţiile prevãzute la art. 287^10 se poate solicita şi prin acţiune separatã, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicãrii anunţului de atribuire prevãzut la art. 56 sau, dupã caz, de la data în care s-au îndeplinit prevederile art. 287^13 lit. a). În cazul în care nu a fost publicat un anunţ de atribuire sau publicarea anunţului de atribuire nu s-a realizat în condiţiile prevãzute la art. 47-48 şi la art. 56, cererea de constatare a nulitãţii contractului se poate introduce în termen de cel mult de 6 luni de la data încheierii acestuia.
(2) Cererea introdusã dupã expirarea termenelor prevãzute la alin. (1) se soluţioneazã potrivit dispoziţiilor art. 287^11.
Art. 287^15. – Hotãrârea se pronunţã în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunicã pãrţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.
Art. 287^16. – (1) Hotãrârea pronunţatã în primã instanţã poate fi atacatã cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecã de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel.
(2) Recursul suspendã executarea şi se judecã de urgenţã şi cu precãdere.
(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.
Art. 287^17. – (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, la instanţele judecãtoreşti, având ca obiect contractele de achiziţie publicã, contractele de concesiune de lucrãri publice şi contractele de concesiune de servicii, se taxeazã cu 2% din valoarea contractului.
(2) Cererile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se taxeazã cu 2% din valoarea acestuia.
(3) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autoritãţii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxeazã cu 2.000 lei. Dacã prin aceste cereri se solicitã şi repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire, aceasta se taxeazã la valoare, potrivit prevederilor alin. (2).
Art. 287^18. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţã se completeazã cu prevederile Legii nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în mãsura în care nu sunt contrare prezentei reglementãri.”
61. Articolul 291 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 291. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului.”
62. Articolul 296^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 296^1. – Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în mãsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţã constatarea nulitãţii contractelor/acordurilor-cadru, pentru urmãtoarele motive:
a) autoritatea contractantã se aflã în unul dintre cazurile prevãzute la art. 287^10;
b) contractul de achiziţie publicã, contractul de concesiune de lucrãri publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevãzute de autoritatea contractantã în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevãzute în propunerile tehnicã şi financiarã care au constituit oferta declaratã câştigãtoare;
c) atunci când autoritatea contractantã urmãreşte dobândirea execuţiei unei lucrãri, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publicã, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrãri publice sau de concesiune de servicii, însã autoritatea contractantã încheie un alt tip de contract decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.”
63. La articolul 300, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
„(1^1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotãrârii judecãtoreşti pronunţate conform art. 287^15, în cel mult 30 de zile de la data la care hotãrârea a devenit definitivã şi irevocabilã.”
ART. III
(1) Dispoziţiile referitoare la soluţionarea litigiilor în instanţã prevãzute în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se aplicã numai proceselor începute dupã intrarea în vigoare a acesteia din urmã.
(2) Procesele în curs de judecatã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã vor continua sã fie judecate de instanţele legal învestite, potrivit legii sub care au început.
(3) Dispoziţiile referitoare la soluţionarea contestaţiilor prevãzute în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se aplicã numai contestaţiilor formulate dupã intrarea în vigoare a acesteia din urmã. Contestaţiile introduse în faţa Consiliului, în curs de soluţionare la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, se soluţioneazã potrivit legii sub care au început.
ART. IV
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

*

Prezenta ordonanţã de urgenţã transpune Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacitãţii cãilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 2007.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
–––––
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Şeful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Vasile Puşcaş

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei
şi internelor,
Dan Nica

p. Preşedintele Autoritãţii
Naţionale pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Corneliu Burada

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 7 martie 2009.
Nr. 19.
––––

Posted in Autoritati Contractante, c13 autoritati contractante

De ce rolicitatii?

  1. Anunturile sunt culese din multiple surse (nu doar monitorul oficial, si seap)
  2. Notificare pe email - prin acest sistem unic, vi se reduce timpul de cautare la 0 (zero), toate anunturile din domeniul d-voastra de interes se vor transmite automat pe email
  3. Acces imediat la textul integral al anuntului
  4. Formulare - acest modul va completeaza automat pe baza profilului si a licitatiei toate formularele care trebuiesc depuse in dosarul unei licitatii
Nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, creeati un cont de evaluare si testati aplicatia! Click aici pentru a creea un user nou